Magda Chołyst

PL// Nazywam się Magda Chołyst. Jestem art coacherką.

EN// My name is Magda Chołyst. I am an art coach.

PL// Zajmuję się coachingiem w obszarze kultury i sztuki. Pracuję z artystami i zespołami różnych dziedzin twórczych, managerami, kuratorami, animatorami kultury a także osobami, dla których twórczość jest ważnym elementem życia.

Prowadzę indywidualne sesje, otwarte warsztaty oraz wykłady na kierunkach artystycznych.
Art coaching skoncentrowany jest na przyszłości i konkretnych rezultatach, dlatego wspieram ludzi w tworzeniu najpełniejszej wizji swoich celów i pomysłów na ich realizację w oparciu o ich własny potencjał. Pomagam dotrzeć do upragnionego celu, przełamać twórcze blokady i wyjść z impasu. Jestem człowiekiem od zmiany i wsparcia w rozwoju. Projektując warsztaty, koncentruję się na różnych aspektach pracy twórczej i rozwoju kariery. Prowadząc zajęcia ze studentami, kładę nacisk na pogłębianie świadomości o procesach kreatywnych i rozwój różnych umiejętności zarządzania własnym potencjałem, które ułatwiają poruszanie się po rynku kultury i sztuki.

Jako coacherka i trenerka współpracowałam m. in. z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, konferencją NieWidzialny Dizajn, Warszawską Szkołą Filmową, Pracownią Duży Pokój (projekt „Artysta w kryzysie”), festiwalem Scriptfiesta, Simple Future, centrum projektowania myślenia LABlife. Prowadzę stałe zajęcia w Collegium Civitas („Szkoła Mistrzów Pióra”) oraz w Warszawskiej Szkole Fotografii (Wydział Grafiki).

Stale współpracuję z agencją muzyczną Chimes. Wspieram w rozwoju agencję oraz proponowane przez nią usługi (m. in. management, export/import zespołów muzycznych, tworzenie strategii rozwoju artystów, projektowanie konferencji), prowadząc sesje, implementując różne narzędzia coachingowe lub tworząc autorskie programy („Manager meets Artist”). Ważnym obszarem działań w agencji Chimes jest projektowanie i prowadzenie warsztatów związanych z rozwojem kluczowych kompetencji twórców i managerów, chcących zaistnieć w branży muzycznej (seria Chimes Academy, warsztaty podczas Europejskich Targów Muzycznych Co Jest Grane, Warsaw Music Week, MENT Festival).

Studiowałam filmoznawstwo i kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i na paryskiej Sorbonie. Ukończyłam Erickson College of Vancouver/Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego (program akredytowany przez International Coaching Federation) oraz kurs art coachingu u Małgorzaty Marczewskiej. Metodologię coachingową opieram na założeniach podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, inspirowanego praktyką terapeutyczną Miltona Ericksona. Ponadto, czerpię pełnymi garściami z dziedzin wiedzy pomagających lepiej rozumieć naturę człowieka oraz procesy twórcze, w tym różnych szkół psychologii, neuronauki, nowoczesnych modeli edukacji, myślenia systemowego czy praktyki mindfulness.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji
lub jesteś zainteresowana/ny współpracą,
jestem:

e: m.cholyst@artcoaching.pl
t: +48 513 661 197

EN// I work with artists, creative teams, managers, curators and cultural animators from different disciplines as well as people for whom creativity is an important part of life.

I run individual sessions, open workshops and lectures in art schools.
As coaching is focused on future and concrete results, I support people in creating their vision; reaching goals on the basis of their own potential, as well as dealing with creative blockades. I support change and the growth of artists. When designing workshops, I focus on different aspects of creative work and career development. In lectures with students I put emphasis on raising awareness about their creative processes and developing different skills for a better management of their potential, which is a crucial ability in the current market of art and culture.

As a coach and trainer I’ve worked for Adam Mickiewicz University in Poznan, Invisible Dizajn conference, Warsaw Film School, Pracownia Duży Pokój („Artist in Crisis” project ), Scriptfiesta Festival, Simple Future or LABlife. I continuously run classes at Collegium Civitas (Creative Writing Faculty) and the Warsaw Photography School (Graphic Design Faculty).

I constantly cooperate with Chimes music agency. I support the development of the company and its services, including: management, export and import of bands, strategy development for artists and designing conferences. An important area of activity for Chimes is designing and running workshops that develop key skills for artists and managers to enable success in the music industry. (project Chimes Academy, workshops at European Music Fair Co Jest Grane, Warsaw Music Week Festival and MENT Ljubljana).

I studied film and cultural studies at the Adam Mickiwicza University in Poznan and at the Sorbonne, Paris. I graduated from Erickson College of Vancouver / Wszechnica Jagiellonian University (ICF) and an art coaching course run by Małgorzata Marczewska. My work is based on solution-focused coaching inspired by the practice of the therapist Milton Erickson. In every aspect, I support my coaching tools by utilising many fields of knowledge dedicated to a better understanding human nature and the creative process. These tools are gathered from a wide range of schools of psychology, neuroscience, modern models of education, systematic thinking and mindfulness practice.

Interested in coaching sessions and cooperation?
Feel free to write for more information.

e: m.cholyst@artcoaching.pl
t: +48 513 661 197